Kalenbergse plas als ontmoetingsplek

Tijdens de totstandkoming van de kernagenda voor Meteren in 2021 kwamen er relatief veel verzoeken binnen die betrekking hadden tot het gebruik en de omgeving van de Kalenbergse plas. Deze plas ligt precies tussen de drie wijken van Meteren in; het oude dorp, de wijk Kalenberg en de wijk De Plantage. Juist vanwege die centrale ligging, biedt het kansen om inwoners vanuit alle drie de wijken elkaar te laten ontmoeten of daar te recreëren.

Vorig jaar is er nieuw zand aangebracht om het zandstrandje aan de zijde van de ligweide te verbreden en geschikter te maken voor recreatief gebruik in de zomermaanden. Dit is positief ervaren door de recreanten en heeft ons geënthousiasmeerd als werkgroep van Samen Meters Vooruit (SMV) om andere punten aan te pakken rondom de plas.

In de kernagenda Meteren werd aandacht gevraagd voor zowel veiligheid, overlast en voorzieningen rondom de Kalenbergse plas. Men wilde er comfortabeler kunnen recreëren, rond de plas wandelen en kunnen vissen vanaf goed toegankelijke plekken. Daarnaast is er sprake van behoefte aan horeca voorziening en de veiligheid en toegankelijkheid zou verbeterd kunnen en moeten worden. Met al deze ontwikkelingen moet in ogenschouw genomen worden dat initiatieven niet zorgen voor overlast of een uitbreiding hiervan. Wij als werkgroep van vrijwilligers hebben jullie ideeën samengevat in een conceptplan en een moodboard (toegevoegd op de website). De afgelopen weken is middels een omgevingstafel het gesprek aangegaan met de gemeente. Doel van dit gesprek was de haalbaarheid te toetsen alvorens we concrete plannen aan de inwoners van Meteren kunnen voorleggen. Tijdens dat gesprek is duidelijk geworden wie binnen de gemeenten betrokken moeten worden en dat sommige dingen eenvoudiger te realiseren zijn dan anderen. Daarom is het plan opgepakt om in stappen de omgeving van de plas gebruiksvriendelijker te maken en te optimaliseren.

Stap 1 (korte termijn)

Dit betreft het plaatsen van een goede fietsstallingsvoorziening aan de strandzijde. Hiervoor zijn geen grote gemeentelijke belemmeringen. Wat betreft buitensportmogelijkheden staan er op dit moment QR-palen langs het grindpad om te kunnen sporten. Via de telefoon en een daarvoor bestemde app kan men de palen scannen en oefeningen uitvoeren. In de toekomst wil men meerdere routes gaan toevoegen in het dorp.

Stap 2 (middellange termijn)

Tijdens de tweede stap kan gekeken worden naar het plaatsen van oevergebonden visplekken aan de zuidzijde van de plas en een wandelpad rondom. De realisatie hiervan zou mogelijk zijn. Hiervoor is het nodig dat goed gekeken wordt naar de inhoud van de plannen en de biodiversiteit die de gemeente wenst te waarborgen. Daarnaast hebben we rekening te houden met de regelgeving vanuit het Waterschap (beheerder), dit betekent dat het plaatsen van paaldelen als steigers in het water bijvoorbeeld weer niet mogelijk is. De gemeente heeft verder aangegeven dat er onderzocht moet worden of een afgescheiden fietspad aan de verlengde brede straat iets doet aan de veiligheidsbeleving. Qua ruimtelijke uitstraling doet het fietspad weinig is de verwachting van de gemeente. Het team verkeer van de gemeente zal tot een oordeel moeten komen hierover en dit zal afhangen van de prioriteiten van het team verkeer en het kostenplaatje.

Stap 3 (lange termijn)

Tijdens de derde stap zal voor de mogelijke ontwikkeling van een vaste horecavoorziening de interesse getoetst moeten worden, alsmede een check moeten plaatsvinden of hier niet al bestemmingstechnische plannen voor zijn op de Plantage. Gekeken zou kunnen worden of een tijdelijke standplaats voor horeca bij de ligweide op zomerse momenten haalbaar is. Hier zal dan vanuit de gemeente een tijdelijke ontheffing nodig zijn omdat het gebied een bestemming verkeer-verblijfsgebied met functieaanduiding groen heeft.

Hoewel het totaalplan steeds meer vorm krijgt staan wij open voor alle suggesties vanuit de inwoners van Meteren. Vooral met betrekking tot de stappen 2 en 3 kunnen wij alle hulp en denkkracht goed gebruiken.

Belangrijk bij dit soort initiatieven is ook het draagvlak van de inwoners van Meteren. Daarom is jullie gevraagd om een enquête in te vullen. Met die uitkomsten gaan wij verder aan de slag

Met vriendelijke groet,
Werkgroep Recreatie

Bijlagen:

Het plan

Eerste voorstel

Jouw advertentie hier?

Neem dan direct contact op met ons