In Januari 2022 is het bestuur van de Dorpsraad Meteren gewisseld en zijn wij heel blij dat we als nieuw bestuur met een vernieuwend karakter kunnen bijdragen aan een Meteren wat een fijne plek om te wonen moet zijn door en voor inwoners.

Evelien Hartman

Voorzitter

Daan van der Ley

Secretaris en Penningsmeester

Vacant

Algemeen bestuurslid

Vacant

Algemeen bestuurslid

Vacant

Algemeen bestuurslid

Wij willen graag dat de Dorpsraad gezien wordt als toegankelijk en bekend aanspreekpunt dat iedereen kent in Meteren. Daarnaast willen wij als Dorpsraad ervoor zorgen de inwoners, verenigingen, stichtingen, bewonersgroepen, scholen en ondernemers zich verbinden en betrokken voelen in Meteren om te participeren in het dorp om op de wensen van de inwoners in te spelen en de laatste ontwikkelingen vanuit de gemeente bij te houden.

Graag bereiken wij onze verschillende doelgroepen zowel via digitale informatievoorziening in de vorm van een website en sociale media als een lokale flyer.

Hier staan wij voor

Hieronder wordt beschreven waarmee en met wie wij als Dorpsraad te maken hebben en wat onze missie en visie is.

Onze Missie
De Dorpsraad heeft als doel om de belangen voor de inwoners van Meteren te behartigen en heeft de intentie om de leefbaarheid te bewaken door voor verbinding te zorgen op een manier waarbij iedereen zich betrokken kan voelen en dat aanzet tot participatie. Dit wil de Dorpsraad doen op een actieve en betrokken manier.

Onze Visie
We willen dat mensen ons kennen en weten te vinden. Het dorp heeft een goed gevoel bij ons en de onderwerpen waar we mee bezig zijn. De visie van de Dorpsraad is dan ook om, samen met de inwoners van Meteren, te bouwen aan een mooi, gezond en veilig Meteren. De stichting heeft dan ook als doel het optimaal vorm geven van de belangen van de bewoners Meteren.

Er komen nieuwe mensen (ook jongeren) in de Dorpsraad bij als de gelegenheid daarom vraagt; dit kan in werkgroep vorm zijn. Daarnaast werken we samen als een team en daardoor kunnen we de brug zijn naar alle belanghebbenden in Meteren.

Onze Taken en bevoegdheden als Dorpsraad
  • De Dorpsraad heeft een signalerende en adviserende taak naar de gemeente over het woon- en leefklimaat in Meteren. De Dorpsraad heeft ook een verbindende rol tussen de gemeente en de inwoners van het dorp. Daarnaast kan de Dorpsraad inwoners en belanghebbenden de weg wijzen naar de juiste instanties of personen.
  • De Dorpsraad mag de gemeente gevraagd en ongevraagd advies geven over zaken speciaal voor Meteren. Het advies is overigens niet bindend en bedoelt als opening tot gesprek om te verbinden.
Hiernaast willen wij als Dorpsraad:
  • Dienen als klankbord voor de inwoners;
  • Dienen als communicatiekanaal tussen de gemeente en de inwoners van het dorp;
  • Bevorderen van goede contacten tussen de verschillende belanghebbenden groepen.

Wat doen wij als Dorpsraad niet:
De Dorpsraad houdt zich niet bezig met het bemiddelen of anderzijds betrokken zijn bij conflicten, meningsverschillen en/of problemen welke zich voordoen tussen inwoners van Meteren. Voor de duidelijkheid: de Dorpsraad Meteren is geheel neutraal. Het is dus geen extra bestuurslaag of een politiek orgaan.

Stakeholders en aanpalende projecten en activiteiten
De Dorpsraad heeft veel verschillende stakeholders. Hierbij kan gedacht worden aan de gemeente West Betuwe en de wijkagent, maar ook aan andere belangengroepen en verenigingen zoals Samen Meters Vooruit en plaatselijke verenigingen. De Dorpsraad wil met al deze verschillende stakeholders in contact staan, zodat de lijntjes kort zijn en er samen gewerkt kan worden aan een nóg mooier Meteren. Niet ieder voor zich, maar in samenwerking en in onderlinge verbondenheid. Dit doen wij door regelmatig te overleggen met de stakeholders en samen te kijken wie welke belangen behartigd en hoe we elkaar daarbij kunnen versterken.

De belangrijkste projecten van de Dorpsraad zijn als volgt:
Kinderraad: Dorpsraad
Jongeren: Dorpsraad & SMV
Plantage fase 3: Dorpsraad
Recreatie: Dorpsraad & SMV
Zuidwestboog: Dorpsraad

Voorwaarden voor alle projecten en werkzaamheden van de Dorpsraad is goed contact met zowel stakeholders als met inwoners en de mogelijkheden tot communicatie. Dit is dan ook binnen de Dorpsraad als twee vaste taken belegd: stakeholdermanagement en communicatie.

Hiernaast zijn de onderstaande punten ook van belang voor aankomend jaar en daar zullen ook updates over komen:
  • Groen: inrichting openbare ruimte betrekken inwoners, straatverlichting uitbreiden.
  • Verkeer: aandacht hoge snelheden wegen in Meteren zoals de Rijksstraatweg
  • Wonen: Plantage fase 3 tijdslijnen en inrichting nieuwe deel van de wijk

Samen Meters Vooruit
Andere essentiële belanghebbenden functioneren binnen de kernagenda groep ‘Samen Meters Vooruit’ (SMV). Afwijkend aan deze groep is dat zij wel als groep onder de Dorpsraad vallen, net zoals diverse andere werkgroepen, maar een initiatief zijn vanuit de gemeente West Betuwe. Dit betekent dat zij aanspraak kunnen maken op een zogeheten kernenbudget. De Dorpsraad en de SMV hebben besloten om zo veel mogelijk met elkaar op te trekken en als één geheel te communiceren naar de inwoners om onduidelijkheid te voorkomen. Waar rekening mee gehouden dient te worden, is dat binnen SMV een vrije inloop van mensen is, waardoor het geen vaste groepsvorm heeft.

Op dit moment zijn binnen SMV de volgende belanghebbenden vertegenwoordigd:
De gebiedsmakelaar, Afgevaardigden van de Dorpsraad, De Oranjevereniging, Dorpshuis Meteren, Jeugdsoos Medua, afvalbrigade de Plantage, Diverse ondernemers en Diverse inwoners.